Lisensvilkår

XACT OBX er ikke på noen måte garantert, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ("Oslo Børs") og oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten til et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs-indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksene.

OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® er varemerker tilhørende Olso Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs.

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™, XACT Norden 30, XACT Norden 120 (”Produktene”) er ikke sponset, støttet, solgt eller fremmet av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dets tilknyttede selskaper (NASDAQ OMX, med dets tilknyttede selskaper, betegnes i det følgende ”Selskaper”). Selskapene garanterer ikke og har ikke vurdert lovlighet eller egnethet, nøyaktighet og tilstrekkelighet av forklaringene og opplysningene vedrørende Produktene. Selskapene gir ingen uttalelser eller garantier, uttrykkelig eller underforstått, til eieren av Produktene eller til offentligheten om hvorvidt det er tilrådelig å investere i verdipapirer generelt eller i Produktene spesielt, eller om NASDAQ OMX Nordic Health Care Index (”Indeks”) er i stand til å spore den generelle aksjemarkedsutviklingen. Selskapenes eneste relasjon til kontraktparten/ kontraktpartene som har innhentet lisens til å bruke Indeksen med hensyn til Produktene (”Rettighetshaver”) er lisensieringen av de registrerte varemerkene NASDAQ®; NASDAQ OMX®, OMX® og NASDAQ OMX Nordic Health Care Index TM og visse handelsnavn tilhørende Selskapene og bruk av Produktene. NASDAQ er ikke forpliktet til å vurdere Rettighetshaverens eller eieren av Produktenes behov hva angår fastsettelse, sammensetning eller beregning av Indeksen. Selskapene er ikke ansvarlige for og har heller ikke i fastsettelse av timing, priser eller hvilke mengder av Produkter som skal utgis, eller i fastsettelse eller beregning av likningen, som ligger til grunn når Produktene skal konverteres til kontanter. Selskapene er ikke ansvarlige med hensyn til forvaltning, markedsføring eller handel av Produktene.

SELSKAPENE GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET OG/ELLER UAVBRUTT BEREGNING AV INDEKSEN (SOM DEFINERT) OG DE DATA DEN INNEHOLDER. SELSKAPENE GARANTERER IKKE, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, RESULTATER SOM SKAL OPPNÅS AV RETTIGHETSHAVEREN, PRODUKTETS EIER ELLER ENHVER ANNEN PERSON ELLER ENHET GJENNOM BRUK AV INDEKSEN ELLER DATA DEN INNEHOLDER. SELSKAPENE GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET I FORHOLD TIL ET BESTEMT MÅL ELLER EN BESTEMT BRUK MED HENSYN TIL INDEKSEN ELLER HVILKEN SOM HELST DATA DEN INNEHOLDER. UTEN Å BEGRENSE NOE AV DET FOREGÅENDE, SKAL SELSKAPENE IKKE I NOEN TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR TAP AV PROFITT ELLER SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERELATERTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, SELV DE TILFELLER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER BLE OPPLYST.

  • i Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 05:49, 2019-09-20
  • Informasjon Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 05:49, 2019-09-20

Børskurser i dag

OBX -0,06%
OBOSX -0,47%
OMXS30GI +0,58%
Energi +0,43%

Valutakurser

USD/NOK (8,97) -0,07%
EUR/NOK (9,92) +0,03%
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 17:30, 2019-09-20

Kildedata

Dataene for "BEST I DAG" og "DÅRLIGST I DAG" er forsinket med 3 minutter og kommer fra Handelsbanken. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.