Nyheter

Ny klassifisering av XACT Derivat BEAR og XACT Derivat BULL

I forbindelse med nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond er det nå avklart at fondene XACT Derivat BEAR og XACT Derivat BULL ikke lenger blir klassifisert som aksjefond, men som tilhørende i gruppen andre verdipapirfond. Klassifiseringen får konsekvenser for beskatningen for andelseierne.

Les mer

I henhold til de nye skattereglene som trådte i kraft 1. januar 2016, vil den faktiske fordelingen mellom aksjer og andre verdipapirer i det enkelte fond heretter være bestemmende for beskatningen for andelseierne.

Utgangspunktet er at den andelen av fondets verdi som anses å kunne knyttes til aksjeinvesteringer, vil bli beskattet som aksjeinntekt på andelseiers hånd ved realisasjon. Tilsvarende vil den delen av fondets verdi som anses å knytte seg til andre verdipapirer enn aksjer, bli beskattet som renteinntekter på andelseiers hånd ved realisasjon av andel.

Ved realisasjon av andeler vil det være gjennomsnittet av aksjeandelen i fondet pr. 1. januar i anskaffelsesåret og 1. januar i realisasjonsåret, som vil være den aksjeandelen som legges til grunn ved gevinstbeskatningen. Ved vurderingen av aksjeandelen er følgende sjablongregel innført: Dersom aksjeandelen i fondet utgjør mer enn 80 %, skal 100 % av fondets verdi anses å være investert i aksjer, og dersom aksjeandelen i fondet utgjør mindre enn 20 %, skal 100 % av fondets verdi anses å være investert i rentepapirer. Dersom aksjeandelen i fondet utgjør mellom 20 % og 80 %, vil det det være den faktiske aksjeandelen som legges til grunn ved beskatningen av andelseierne. 

Ved denne vurderingen er det kun rene aksjeinvesteringer som inngår i aksjeandelen. Øvrige investeringer – herunder også investeringer i indeksderivater og øvrige derivater med aksjer mv. som underliggende objekt – anses i denne sammenheng som en investering i "andre verdipapirer", og beskattes således som renteinntekt på andelseierens hånd.

I forbindelse med innføringen av de nye skattereglene for verdipapirfond ble det også innført en overgangsregel. Etter de gamle skattereglene for aksjefond, var det tilstrekkelig at et fond eide én aksje for å bli karakterisert som et aksjefond. Etter de gamle reglene var også indeksderivater ansett for å være "aksjer" ved kategoriseringen av ulike fondstyper. Overgangsregelen innebærer at andelseiere som ervervet sine andeler i et fond før 7. oktober 2015, og etter ovennevnte gamle regler skal anses å ha hatt andeler i et fond med 100 % aksjeandel på ervervstidspunktet. For de andelseierne dette gjelder, vil aksjeandelen for gevinstberegningen utgjøre gjennomsnittet av 100 % og den faktiske aksjeandelen, i henhold til de nye skattereglene, pr. 1. januar i realisasjonsåret.

De andelseiere som har ervervet sine andeler etter 7. oktober 2015, skal anses å ha andeler i et fond med 0 % aksjeandel og således 100 % i renteinvesteringer i henhold til beregningsreglene. For disse andelseierne vil gevinst bli beskattet som renteinntekt hos andelshaveren med en sats på p.t. 25 %.

  1. a.     Andelseiere som er aksjeselskaper eller likestilte selskaper

For investorer som er aksjeselskaper eller visse likestilte selskaper som allmennaksjeselskap, sparebank, gjensidig forsikringsselskap, aksjefond mv. og som er skattemessig hjemmehørende i Norge, vil gevinst ved realisasjon av fondsandeler være omfattet av fritaksmetoden og unntatt norsk beskatning for den delen av gevinsten som knytter seg til aksjeinvesteringer i fondet. Tilsvarende vil tap ved realisasjon av fondsandeler ikke gi rett til tapsfradrag.

For den delen av gevinsten som anses å knytte seg til en renteinvestering i henhold til beregningsreglene beskrevet ovenfor, vil denne bli beskattet som renteinntekt hos andelshaveren med en sats på p.t. 25 %.

  1. b.    Personlige andelshavere

Personlige andelshavere som er skattemessig bosatt i Norge vil være skattepliktig for gevinst ved realisasjon av fondsandeler. Gevinsten inngår i alminnelig inntekt og skattlegges med den alminnelige skattesats på p.t. 25 %. Tilsvarende er tap ved realisasjon av fondsandeler fradragsberettiget i alminnelig inntekt. For den delen av gevinsten som anses å være aksjeinntekt, skal beskatningen oppjusteres med en faktor på 1,15, hvilket innebærer en effektiv skattesats på p.t. 28,75 %. Denne oppjusteringen foretas imidlertid ikke for den del av gevinsten som anses å være renteinntekt. Renteinntekt skattlegges til den alminnelige skattesats på p.t. 25 %.

Gevinst eller tap beregnes som differansen mellom mottatt vederlag for fondsandelene ved realisasjonen (utgangsverdien) og andelshavers skattemessige kostpris på fondsandelene (inngangsverdien). Kostnader andelshaver har hatt knyttet til kjøp av fondsandeler øker inngangsverdien, mens kostnader knyttet til realisasjonen av fondsandeler reduserer utgangsverdien.

Videre har andelshaver krav på fradrag for ubenyttet skjermingsfradrag ved beregning av skattepliktig gevinst i tråd med den såkalte aksjonærmodellen. Skjermingsfradrag kan imidlertid ikke skape eller øke et fradragsberettiget tap. 

Dersom en andelshaver har anskaffet andeler i fondet til forskjellige tidspunkter, anses den først ervervede andel for å være realisert først (FIFO-prinsippet).

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 03:40, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.