Nyheter

Pressemelding

Annual reports 2018 – mutual funds managed by Xact Kapitalförvaltning AB

The annual reports for the full-year 2018 have been completed for the mutual funds listed below. The reports will be available today on the Management Company’s websites at: www.xact.se and www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

Les mer
 • XACT BEAR (ETF)
 • XACT BEAR 2 (ETF)
 • XACT BULL (ETF)
 • XACT BULL 2 (ETF)
 • XACT Norden 30 (UCITS ETF)
 • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
 • XACT Obligation (UCITS ETF)
 • XACT OBX (UCITS ETF)
 • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
 • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
 • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
 • XACT Råvaror (UCITS ETF)
 • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (UCITS ETF)

For additional information, please contact:

Pär Nürnberg, CEO, Xact Kapitalförvaltning AB, 08-701 34 05

A fund’s historical return is no guarantee of future returns. Investments made in the fund can rise or fall in value, and it is not certain that you will get back all the capital you have invested. The comprehensive information brochure, with fund rules, fact sheets and current share price performance is available for each fund. Xact does not assume any liability for any errors in the information.

Xact Kapitalförvaltning AB, Mail address: Blasieholmstorg 12, SE-106 70 Stockholm, Telephone: +46 8 701 40 00, Headquarters: Stockholm, Sweden, Organisation registration number: 556997-8140, www.xact.se

Nyheter

Stengt primærmarked: XACT OBX

Stengt primærmarked: XACT OBX

Les mer

Primærmarkedet vil være stengt for XACT OBX 15 juni grunnet indeksjustering.

Merk at dette ikke påvirker deg som handler fondsandeler på børsen (sekundærmarkedet) ettersom børsen er åpen som vanlig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til xact@handelsbanken.se.

Nyheter

Stengt primærmarked: XACT OBX

Stengt primærmarked: XACT OBX

Les mer

Primærmarkedet vil være stengt for XACT OBX 21. desember grunnet indeksjustering.
Merk at dette ikke påvirker deg som handler fondsandeler på børsen (sekundærmarkedet) ettersom børsen er åpen som vanlig.
Eventuelle spørsmål kan rettes til xact@handelsbanken.se.

Nyheter

Innkalling til andelseiermøte 21.08.2017

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS innkaller til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjoner for XACT OBX, XACT Derivat Bull og XACT Derivat Bear.

Les mer

a) Fondsfusjon i XACT OBX
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT OBX.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den
4. august 2017.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet XACT OBX (pdf)

b) Fondsfusjon i XACT Derivat Bull
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT Derivat Bull.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den 4. august 2017.

Informasjon til andelseierne i verdipapirfondet XACT Derivat Bull (pdf)

c) Fondsfusjon i XACT Derivat Bear
Det kalles inn til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i verdipapirfondet XACT Derivat Bear.

Dato: 21.08.2017
Tid: kl. 10:00
Sted: Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Henvendelse gjøres i resepsjonen.

Innkallingen gjelder alle andelseiere som registrert som andelseier i fondet den 4. august 2017.

Information till andelsägare i värdepappersfonden XACT Derivat Bull (pdf)

Nyheter

Ny klassifisering av XACT Derivat BEAR og XACT Derivat BULL

I forbindelse med nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond er det nå avklart at fondene XACT Derivat BEAR og XACT Derivat BULL ikke lenger blir klassifisert som aksjefond, men som tilhørende i gruppen andre verdipapirfond. Klassifiseringen får konsekvenser for beskatningen for andelseierne.

Les mer

I henhold til de nye skattereglene som trådte i kraft 1. januar 2016, vil den faktiske fordelingen mellom aksjer og andre verdipapirer i det enkelte fond heretter være bestemmende for beskatningen for andelseierne.

Utgangspunktet er at den andelen av fondets verdi som anses å kunne knyttes til aksjeinvesteringer, vil bli beskattet som aksjeinntekt på andelseiers hånd ved realisasjon. Tilsvarende vil den delen av fondets verdi som anses å knytte seg til andre verdipapirer enn aksjer, bli beskattet som renteinntekter på andelseiers hånd ved realisasjon av andel.

Ved realisasjon av andeler vil det være gjennomsnittet av aksjeandelen i fondet pr. 1. januar i anskaffelsesåret og 1. januar i realisasjonsåret, som vil være den aksjeandelen som legges til grunn ved gevinstbeskatningen. Ved vurderingen av aksjeandelen er følgende sjablongregel innført: Dersom aksjeandelen i fondet utgjør mer enn 80 %, skal 100 % av fondets verdi anses å være investert i aksjer, og dersom aksjeandelen i fondet utgjør mindre enn 20 %, skal 100 % av fondets verdi anses å være investert i rentepapirer. Dersom aksjeandelen i fondet utgjør mellom 20 % og 80 %, vil det det være den faktiske aksjeandelen som legges til grunn ved beskatningen av andelseierne. 

Ved denne vurderingen er det kun rene aksjeinvesteringer som inngår i aksjeandelen. Øvrige investeringer – herunder også investeringer i indeksderivater og øvrige derivater med aksjer mv. som underliggende objekt – anses i denne sammenheng som en investering i "andre verdipapirer", og beskattes således som renteinntekt på andelseierens hånd.

I forbindelse med innføringen av de nye skattereglene for verdipapirfond ble det også innført en overgangsregel. Etter de gamle skattereglene for aksjefond, var det tilstrekkelig at et fond eide én aksje for å bli karakterisert som et aksjefond. Etter de gamle reglene var også indeksderivater ansett for å være "aksjer" ved kategoriseringen av ulike fondstyper. Overgangsregelen innebærer at andelseiere som ervervet sine andeler i et fond før 7. oktober 2015, og etter ovennevnte gamle regler skal anses å ha hatt andeler i et fond med 100 % aksjeandel på ervervstidspunktet. For de andelseierne dette gjelder, vil aksjeandelen for gevinstberegningen utgjøre gjennomsnittet av 100 % og den faktiske aksjeandelen, i henhold til de nye skattereglene, pr. 1. januar i realisasjonsåret.

De andelseiere som har ervervet sine andeler etter 7. oktober 2015, skal anses å ha andeler i et fond med 0 % aksjeandel og således 100 % i renteinvesteringer i henhold til beregningsreglene. For disse andelseierne vil gevinst bli beskattet som renteinntekt hos andelshaveren med en sats på p.t. 25 %.

 1. a.     Andelseiere som er aksjeselskaper eller likestilte selskaper

For investorer som er aksjeselskaper eller visse likestilte selskaper som allmennaksjeselskap, sparebank, gjensidig forsikringsselskap, aksjefond mv. og som er skattemessig hjemmehørende i Norge, vil gevinst ved realisasjon av fondsandeler være omfattet av fritaksmetoden og unntatt norsk beskatning for den delen av gevinsten som knytter seg til aksjeinvesteringer i fondet. Tilsvarende vil tap ved realisasjon av fondsandeler ikke gi rett til tapsfradrag.

For den delen av gevinsten som anses å knytte seg til en renteinvestering i henhold til beregningsreglene beskrevet ovenfor, vil denne bli beskattet som renteinntekt hos andelshaveren med en sats på p.t. 25 %.

 1. b.    Personlige andelshavere

Personlige andelshavere som er skattemessig bosatt i Norge vil være skattepliktig for gevinst ved realisasjon av fondsandeler. Gevinsten inngår i alminnelig inntekt og skattlegges med den alminnelige skattesats på p.t. 25 %. Tilsvarende er tap ved realisasjon av fondsandeler fradragsberettiget i alminnelig inntekt. For den delen av gevinsten som anses å være aksjeinntekt, skal beskatningen oppjusteres med en faktor på 1,15, hvilket innebærer en effektiv skattesats på p.t. 28,75 %. Denne oppjusteringen foretas imidlertid ikke for den del av gevinsten som anses å være renteinntekt. Renteinntekt skattlegges til den alminnelige skattesats på p.t. 25 %.

Gevinst eller tap beregnes som differansen mellom mottatt vederlag for fondsandelene ved realisasjonen (utgangsverdien) og andelshavers skattemessige kostpris på fondsandelene (inngangsverdien). Kostnader andelshaver har hatt knyttet til kjøp av fondsandeler øker inngangsverdien, mens kostnader knyttet til realisasjonen av fondsandeler reduserer utgangsverdien.

Videre har andelshaver krav på fradrag for ubenyttet skjermingsfradrag ved beregning av skattepliktig gevinst i tråd med den såkalte aksjonærmodellen. Skjermingsfradrag kan imidlertid ikke skape eller øke et fradragsberettiget tap. 

Dersom en andelshaver har anskaffet andeler i fondet til forskjellige tidspunkter, anses den først ervervede andel for å være realisert først (FIFO-prinsippet).

Nyheter

Nye skatteregler

I forbindelse med nye skatteregler for verdipapirfond er det ikke avklart hvorvidt XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear blir klassifisert som et aksjefond eller et rentefond. Klassifiseringen får konsekvenser for beskattningen av andelseierne.

Les mer

Nyheter

XACT senker forvaltningsprovisjonene

Den 14. april senker Xact forvaltningsprovisjonene for de tre børshandlede fondene XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelende og XACT Norden 30.

Les mer

Fond

Ny forvaltningsprovisjon

Tidligere forvaltningsprovisjon

XACT OMXS30

0,10%

0,30%

XACT OMXSB Utdelende

0,15%

0,30%

XACT Norden 30

0,15%

0,40%

Vi ser en internasjonal trend som peker på at ETF’er som følger de vanligste indeksene har blitt billigere. Med provisjonssenkningen håper vi også at Xacts posisjon som det mest naturlige valget av ETF-leverandør i det nordiske markedet forsterkes ytterligere, sier Carl Cederschiöld ansvarlig for børshandlede fond i Handelsbanken.   

ETF’er er et raskt voksende segment internasjonalt innenfor fondsmarkedet. De brukes av alle typer investorer, fra privatpersoner til de aller største institusjonene. Xact vil med prissenkningen bidra til en enda bedre langsiktig avkastning til våre andelseiere, avslutter Carl Cederschiöld.   

Nyheter

Innløsningsverdier for fond som er strøket fra notering

De endelige andelsverdiene (NAV) for fond som er stryket fra notering er nå fastsatt. Beløpet blir utbetalt i NOK som beskrevet i listen under.

Les mer
Fond Andelsverdi
XACT Norden 120 123,14
XACT Bygg og Eiendom 139,55
XACT Energi 141,10
XACT Finans 145,43
XACT Industri 107,67
XACT Konsum 109,72
XACT Legemiddel 172,65
XACT Materialer 100,05
XACT Oil Service 110,60

Nyheter

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av SHB SICAV.

Les mer

Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT.

For å lese hele innkallelsen til EGM les her.

Nyheter

Børshandlede fond strykes fra notering

Styret for SHB SICAV har besluttet å stryke følgende børshandlede fond onsdag den 4. juni* 2014:

Les mer
Fond ISIN
XACT Norden 120 LU0530353027
XACT Finans LU0530353290
XACT Materialer LU0530353969
XACT Bygg oj Eiendom LU0530353456
XACT Energi LU0530353373
XACT Konsum LU0530353613
XACT Legemiddel LU0530353704
XACT Industri LU0530353886
XACT Oil Service LU0554583590

Onsdag den 4. juni* 2014 er siste dag for å selge fondsandeler i nevnte fond på børsenSalg gjennomføres på vanlig måte; gjennom din nettmegler, megler eller ditt bankkontor. Dette salget vil som vanlig medføre kurtasje. Salgsbeløpet utbetales som vanlig tre bankdager etter gjennomført handel til den bankkontoen som er knyttet til din VPS-konto.Fondets investeringer vil bli solgt omkring den 9. juni 2014. Dersom du ikke selger dine fondsandeler senest onsdag den 4. juni* vil disse bli innløst rundt den 18. juni 2014. Beløpet blir utbetalt til den bankkontoen som er knyttet til din VPS-konto.

Hvis du har spørsmål vedrørende nedleggingen vennligst kontakt oss på telefon +46 8 – 701 40 00.

*Med forbehold om at tidsplanen for stryking fra notering godkjennes av Oslo Børs.

Nyheter

Melding til andelseierne i SHB SICAV

Komplettering av fondsnavn

Les mer

I tråd med ESMAs retningslinger har styret i SHB SICAV besluttet å komplettere fondsnavnene for de fond som er utstedt under SHB SICAV med "UCITS ETF"

Les mer her

Nyheter

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av SHB SICAV.

Les mer

Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT.

For å lese hele innkallelsen til AGM les her.

Nyheter

Spleis i XACT Derivat Bear

Styret i Handelsbanken Kapitalforvaltning AS besluttet 21. november 2013 å gjennomføre en spleis (omvendt splitt) i det børshandlede fondet XACT Derivat BEAR.

Les mer

Bakgrunnen for spleisen

OBX-indeksens stadige oppgang i de siste årene har ført til følgende utfordringer vedrørende XACT Derivat Bear:

 • Utfordrende for Market maker å opprettholde en spread
 • Utfordrende for porteføljeforvalteren å opprettholde den daglige eksponeringen på tilnærmingsvis 200 % (med negativt fortegn).

Market makers for dette fondet garanterer likviditet og stiller priser til enhver tid. Market maker forplikter seg til å opprettholde en spread mellom kjøps- og salgspris for fondets andeler på maksimalt 0,9 %. Ettersom OBX-indeksen har hatt en stadig oppgang handles fondets andeler til så lav kurs at det blir vanskelig å opprettholde denne spreaden, altså forskjellen mellom kjøps- og salgspris.

Den lave kursen leder også til vanskeligheter rundt med forvaltningen av fondet. For å opprettholde den daglige eksponeringen (tilnærmingsvis 200 %) handler forvalteren et visst antall hele futures per blokk. Presisjonen i eksponeringen blir stadig vanskeligere å opprettholde - jo lavere fondets kurs desto færre antall futures per blokk. Dette medfører reduksjon i forvaltningens presisjon av ønsket eksponering.

Begge disse utfordringene kan løses med en spleis.

Betingelsen for spleisen

Bytteforholdet for spleisen er 10:1. 10 fondsandeler byttes mot 1 fondsandel. Avrunding skjer nedover.

Spleisen vil gjennomføres etter følgende skjema:

Siste dag for handel med gamle andeler                                             10.3.2014

Ex-date – Spleisede fondsandeler handles til ny kurs.                         11.3.2014

Avstemningsdag                                                                               14.3.2014

Oppgjørsdag                                                                                    14.3.2014

Dersom du har spørsmål i forhold til spleisen, vennligst kontakt Handelsbanken Kapitalforvaltning AS på telefon 22 39 70 00 eller fond@handelsbanken.no. 

Nyheter

Det nordisk ETF-markedet janaur 2014

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet i januar 2014.

Les mer

 • Den totale omsetningen i norden var ca.15,8 MRD. NOK
 • Den totale omsetningen i Norge var ca. 2,8 MRD. NOK
 • Xacts andel av det totale nordiske ETF-omsetningen var 95 %

Klikk her for å se hele hele nyhetsbrevet.

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Under følger en oppdatering av strategimodellen som finnes under "ETF-strategier".

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av desember gikk de utvalgte strategiene dårligere enn markedet. Resultat for strategien ble 1,52 % sammenlignet med Norden 120 som endte på 1,68 %. Med andre ord så gikk strategien 0,16 % dårligere enn markdet. Best i løpet av måneden var Konsum med 3,82 %.

De tre sektorene som velges for januar blir følgende: Finans, Konsum og Legemiddel.

Nyheter

Nordisk ETF-marked desember 2013

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet i desember 2013 og for hele 2013

Les mer
 • Den totale omsetningen i norden var omtrent 11,293 MNOK
 • Den totale omsetningen i Norge var omtrent 1,710 MNOK
 • Xacts andel av det totale nordiske ETF-omsetningen var 88 %

Klikk her for å se hele rapporten

Nyheter

Nordisk ETF-marked november 2013

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet i november 2013

Les mer
 • Den totale omsetningen i norden var omtrent 10,382 MNOK
 • Den totale omsetningen i Norge var omtrent 1,489 MNOK
 • Xacts andel av det totale nordiske ETF-omsetningen var 87 %

Klikk her for å se hele rapporten

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Under følger en oppdatering av strategimodellen som finnes under "ETF-strategier".

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av november gikk de utvalgte strategiene dårligere enn markedet. Resultat for strategien ble 0,55 % sammenlignet med Norden 120 som endte på 1,57 %. Med andre ord så gikk strategien 1,02 % dårligere enn markdet. Best i løpet av måneden var Legemiddel med 4,90 %.

De tre sektorene som velges for desember blir følgende: Basisindustri, Bygg & Eiendom og Legemiddel.

Nyheter

Nordisk ETF-marked oktober 2013

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet i oktober 2013

Les mer
 • Den totale omsetningen i Norden var drøyt 11,731 MNOK
 • Den totale omsetningen i Norge var omtrent 2,100 MNOK
 • Xacts andel av den totale nordiske ETF-omsetningen var 94 %.

Klikk her for å se hele rapporten

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Under følger en oppdatering av strategimodellen som du finner under "strategier"

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av oktober gikk de utvalgte sektorene dårligere enn markedet. Resultatet for strategien ble -0,02% sammenlignet med Norden 120 som endte på 0,56%. Med andre ord så gikk strategien 0,58% dårligere enn markedet. Best i løpet av måneden var Bank med 2,01%.

De tre sektorene som velges for november blir følgende: Forbruk, Bygg & Eiendom og Energi.

Nyheter

Nordisk ETF-marked august 2013

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet i august 2013

Les mer
 • Den totale omsetningen i Norden var døøyt 8 MNOK
 • Den totale omsetningen i Norge var omtrent 1,7 MNOK
 • Xacts andel av den totale nordiske ETF-omsetningen var 93 %

Klikk her for å se hele rapporten

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellens utvikling i løpet av august, samt valg av eksponering for september.

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av august gikk de utvalgte sektorene bedre enn markedet. Resultat for strategien ble -0,68 % sammenlignet med Norden 120 som endte på -1,00 %. Med andre ord gikk strategien 0,32 % bedre enn markedet. Best gikk verksted med 1,81 %.

De tre sektorene som velges for september blir følgende: Bank, Legemiddel og Verksted.

Nyheter

XACT NYHETSBREV JUNI JULI 2013

Nordiske ETF-markedet juni - juli 2013

Les mer

 

Under finner dere oppdatert informasjon om ETF-markedet i juni og juli.

 • Den totale omsetningen i Norden var drøyt 17 MNOK
 • Den totale omsetningen i Norge var drøye 4 MNOK
 • XACT Bull 2 sto for 21,23 % av all ETF-handel i Norden.

Klikk her for å se rapporten i sin helhet

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellens utvikling i løpet av juni samt valg av eksponering for juli.

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av juni gikk de utvalgte strategiene dårligere enn markedet. Resultat for strategien ble -7,12% sammenlignet med Norden120 som endte på -6,42 %. Med andre ord så gikk strategien 0,70% dårligere enn markedet. Legemiddel var den sektoren som gikk best med en avkastning på  -3,69%. Dårligst gikk Basisindustri med -9,51%.

 

De tre sektorene som velges for juli blir følgende; Forbruk, Bygg & Eiendom og Basisindustri. 

Nyheter

XACT NYHETSBREV MAI 2013

Nordiske ETF-markedet mai 2013

Les mer

Under finner dere oppdatert informasjon om ETF-markedet i mai.

 • Den totale omsetningen endte på 9,396 MNOK
 • XACT OMXS30 sto for 23,36 % av all ETF-handel i Norden

Klikk her for å se rapporten

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellens utvikling i løpet av mai og strategiens valg av eksponering for juni.

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av mai gikk de utvalgte sektorene bedre enn markedet. Resultatet for strategien ble +2,66% sammenlignet med Norden 120 som endte på +0,71%. Med andre ord gikk strategien 1,95 prosentenheter bedre enn markedet. Bygg & Eiendom var den sektoren som gikk best med avkastning på  +2,94%. Dårligst gikk basisindustri med +2,45%.

De tre sektorene som velges for juni blir følgende; Energi, Legemiddel og Verksted.

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellens utvikling i løpet av april, samt modellens valg av eksponering for mai.

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av april gikk de utvalgte strategiene dårligere enn markedet. Resultatet for strategien ble +0,05% sammenlignet med Norden 120 som endte på +0,77%. Med andre ord så gikk strategien 0,72% prosentenheter dårligere enn markdet. Bank var den sektoren som gikk best med en avkastning på  +4,40%. Dårligst gikk Energi med -2,78%.

For mai blir følgende endringer gjort; Bank og Energi erstattes med Bygg og Eiendom samt industri. For mai følger altså strategien Bygg og Eiendom, Verksted og Industri.

Nyheter

XACT NYHETSBREV APRIL 2013

Nordiske ETF-markedet april 2013

Les mer

Under finner dere oppdatert informasjon om ETF-markedet i april.

 

 • Den totale omsetningen i norden var MNOK12,502
 • XACT OMSX30 sto for 22,95 % av all ETF-handel i norden

Klikk her for hele rapporten

Nyheter

Ordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV.

Ordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV.

Les mer

Nyheter

XACT NYHETSBREV MARS 2013

Den totale nordiske ETF-omsetningen gikk noe ned i mars.

Les mer

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellenes utvikling i løpet av mars, samt modellens valg av eksponering for april.

Les mer

Sektorstrategien

I løpet av mars utviklet de utvalgte sektorene seg dårligere enn markedet. Resultat for strategien ble +0,77% sammenlignet med Norden 120 som endte på +0,84%. Med andre ord så gikk strategien 0,07% dårligere enn markedet. Legemiddel var den sektoren som gikk best med en avkastning på +2,69%. Dårligst var Verksted med -0,75%.

 

For april gjøres det en del forandringer; Legemiddel går ut og erstattes med Bank. For april følger altså strategien Bank, Verksted og Energi.

Nyheter

Kunngjøring fra Generalforsamling i SHB SICAV

Ordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV.

Les mer

Nyheter

XACT NYHETSBREV FEBRUAR 2013

Den totale nordiske ETF-omsetning økte med drøyt 14% i februar sammenlignet med forrige måned.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellenes utvikling i løpet av februar, samt modellens valg av eksponering for mars.

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av februar gikk de utvalgte sektorene dårligere enn markedet. Resultatet for strategien ble +1,96% sammenlignet med Norden 120 som endte på +3,73%. Med andre ord så gikk strategien 1,77% dårligere enn markedet. Bygg og Eiendom var den av våre tre sektorer som gikk best med en avkastning på +6,57%. Dårligst gikk Industri med -2,89%.

 

For mars gjøres det en del forandringer, Industri blir tatt ut og erstattes med Energi. For mars følger altså strategien Legemiddel, Bygg og Eiendom og Energi.

Nyheter

XACT NYHETSBREV JANUAR 2013

Den totale omsetningen i Norden økte med ca 11 % i januar, sammenlignet med forrige måned.

Les mer

Les mer her

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellenes utvikling i løpet av januar, samt modellens valg av eksponering for februar.

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av januar gikk de utvalgte strategiene bedre enn markedet. Resultatet for strategien ble +5,62% sammenlignet med Norden 120 som sluttet på +5,25%. Med andre ord så gikk strategien 0,37% bedre enn markedet i løpet av januar. Bank var den sektoren av våre tre sektorer som gikk best med en avkastning på 11,6%. Dårligst var industri med +0,2%.

For februar gjøres en del forandringer. Finans og konsum erstattes av legemiddel og materialer. For februar følger altså strategien legemiddel, materialer og industri.

Nyheter

XACT NYHETSBREV DESEMBER 2012

Selv om ETF-omsetningen økte gradvis i begynnelsen av året falt den tilbake kraftig under siste halvår

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV NOVEMBER 2012

I likhet med aksjehandelen falt også ETF-omsetningen i november.

Les mer

Les mer her

Nyheter

Xacts nordiske sektorer handles med lavere spread

Investeringsbeslutninger basert på underliggende økonomiske trender eller sykluser kan enkelt omsettes med XACTs nordiske sektor-ETF:er. Disse unike fondene muliggjør investeringer i ulike sektorer istedet for å investere i et fåtall aksjer innenfor sektoren, smart og kostnadsfritt.

Les mer

Omsett dine sektorideer med XACTs børshandlede sektorfond

Tror du på en viss sektor men vet ikke hvilket foretak du skal satse på? Eller kanskje du vil spre risikoen over flere foretak innenfor samme sektor? Da er XACTs nordiske sektorfond et bra alternativ for deg som raskt og enkelt vil investere i den eller de nordiske sektorer som du tror på. At fondene er børshandlede gjør at du på sekundet kan forandre din beholdning etter din markedstro. Muligheten til å skape avkastning gjennom å  velge riktig sektor er store. I løpet av 2011 tilhørte legemiddelsforetak de beste foretakene på Stockholmsbörsen. Dette ble reflektert i blant annet XACT Legemiddel som gikk opp med over 10%, samtidig som Stockholmsbørsen (OMXS30GI) gikk tilbake ca 12%.

Hvorfor investere i sektor-ETFer?

Diversifisering: Gjennom å investere i våre sektorfond så får du en bedre risikospredning sammenlignet med om du skulle handle en individuell aksje innenfor en viss sektor. For eksempel så kan du med XACTs sektor ETFer raskt og enkelt investere i hele den nordiske Bygg og Eiendomssektoren i stedet for å kjøpe en eller to aksjer i sektoren.

Finjustere din profil: Gjennom å bygge opp din portefølje på sektorer (eller legge til sektorinvesteringer i din allerede brede basisportefølje) kan du øke eller redusere din eksponering mot visse andeler i markedet ved hjelp av sektorfond. Gjennom et fungerende lånemarked av våre sektorer kan du til og med sikre din langsiktige portefølje mot fall i en viss sektor gjennom å låne fondsandeler og selge dem (shorting).

Fange opp trender og sykluser: Hvis du baserer dine investeringsbeslutninger på underliggende trender eller sykluser i økonomien så kan det være lettere å fange den trenden med sektorfond enn å behøve å velge ut de spesifike aksjene som kommer til å dra mest fordel av den trenden. Det kan selvsagt være veldig vanskeli å vite hvor i en viss syklus man befinner seg men nedenfor vises et eksempel på hvordan Sam Stowall har delt inn sektorer mot hvor i syklusene man befinner seg.

sector1.png

Nyheter

XACT NYHETSBREV APRIL 2011

I april endte omsetingen på 16,5 milliarder SEK i det nordiske ETFmarkedet.

Les mer

Det var betydelig lavere enn forrige måned da omsetningen var 28,3 milliarder SEK. Les brevet her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV SEPTEMBER 2012

Omsetningen økte til 13,899 MNOK i september fra 12,468 MNOK i august.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV SEPTEMBER 2011

Det var fortsatt høy omsetning for det nordiske ETF-markedet i september. Totalt ble det omsatt ETF'er for 42,4 milliarder SEK.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV AUGUST 2012

Omsetningen i det nordiske ETF-markedet var på 12,468 MNOK i august, en nedgang på ca 10% fra juli.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV JULI 2012

Omsetningen gikk fra 17,434 MNOK i juni til 14,107 MNOK i juli.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

Handelsbanken anbefaler XACT Oil Service

Oljeservicesektoren har hatt god utvikling de siste årene og med støtte av fortsatt høy global etterspørsel mener Handelbanken at utsiktene fortsatt er gode.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV JUNI 2012

Den totale omsetningen utgjorde 17,434 MNOK i juni mot 21,371 MNOK i mai.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV MAI 2012

Omsetningen økte fra 18,412 MNOK i april til 21,371 MNOK i mai.

Les mer

Ler mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV APRIL 2012

Omsetningen sank fra 22,214 MNOK i mars til 18,412 MNOK i april, hovedsakelig på grunn av færre handelsdager i april.

Les mer

Ler mer her

Pressemelding

Kunngjøring fra Generalforsamling i SHB SICAV

Ordinær og Ekstraordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV MARS 2012

Omsetningen økte fra 20 044 MNOK i februar til 22 214 MNOK i mars.

Les mer

Les mer her

Pressemelding

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

nnkalling til aksjonærer i SHB SICAV XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av SHB SICAV.

Les mer

SHB SICAV innkaller til generalforsamlingen den 10 april 2012 i henhold til vedlagte invitasjon. Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Deltagelse forutsetter dog at fullmakter gis selskapet senest kl 17.00 den 5 april 2012. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT.

For å lese hele innkallelsen til AGM les her.

For å lese hele innkallelsen til EGM les her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV FEBRUAR 2012

Omsetningen økte fra 18 518 MNOK i januar til 20 044 MNOK i februar.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV JANUAR 2012

Omsetningen ble redusert fra 21 215 MNOK i desember til 18 518 MNOK i januar.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV DESEMBER 2011

I desember gikk ETF-omsetningen tilbake og endte på 24,5 milliarder SEK totalt i norden. For hele året 2011 ble den totale omsetningen høy og endte på 347 milliarder SEK

Les mer

Les mer her. 

Nyheter

ETF-omsetningen i november

XACT Derviat Bear var den mest omsatte ETF'en i november.

Les mer

Den sto for 20 % av den totale omsetningen som endte på 29,6 milliarder NOK for måneden. Med en måned igjen av 2011 er den totale omsetningen oppe i 274,5 milliarder NOK for hele det nordiske ETF-markedet.

Nyheter

XACT NYHETSBREV NOVEMBER 2011

Den nordiske ETF-handelen sank med ca 4,5 milliarder SEK fra oktober og den totale omsetningen for ETF'ene i norden endte på 34,9 milliarder SEK i november.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

ETF-omsetningen i Oktober

Den totale ETF-omsetningen i oktober endte på 33,5 millarder NOK.

Les mer

Det var 2,5 millarder kroner lavere enn i september. Den norske handelen utgjorde 29,4 %, svensk handel utgjorde 69,2 % og 1,4 % av handelen ble gjort i Finland. XACT Derivat Bear var den mest omsatte ETF'en følgt av XACT Bull og XACT Bull 2.

Nyheter

XACT NYHETSBREV OKTOBER 2011

Omsetningen for det nordiske ETF-markedet endte på 39,4 milliarder SEK i oktober, 3 milliarder lavere enn september.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV AUGUST 2011

I august ble det rekordomsetning for det nordiske ETF-markedet. Omsetningen endte på 54,5 milliarder SEK.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV JUNI OG JULI 2011

I juni var den totale onsetmningen 22,2 milliarder SEK, ca to milliarder lavere enn i mai og drøyt 10 milliarder lavere enn i juni. Omsetningen i juli gikk tilbake ytterligere og endte på 16,7 milliarder SEK.

Les mer

Les mer her.

Nyheter

Oppdatert prospekt for SHB SICAV

Det finnes nå ett oppdatert prospekt for SHB SICAV.

Les mer

Prospektet er publicert på hjemmesiden og kan lastes ned under dokumenter for respektive fond.

Nyheter

XACT NYHETSBREV MAI 2011

Omsetningen for det nordiske ETF-markedet steg i mai til 24,3 milliarder SEK. Det var en økning med ca 8 milliarder fra april.

Les mer

Les mer her.

Pressemelding

Ordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV

Ordinær Generalforsamling har blitt avholdt i SHB SICAV.

Les mer

Les mer her:

Pressemelding

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av Handelsbanken SICAV.

Les mer

SHB SICAV innkaller til generalforsamlingen i henhold til vedlagte invitasjon. Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT. For å lese hele innkallelsen, les her.

Nyheter

XACT Nyhetsbrev mars 2011

15. mars noterte XACT ni nye ETF'er på Oslo Børs. Blant dem verdens første ETF med eksponering mot norske selkaper innenfor Oil Service-sektoren.

Les mer

Les hele brevet her.

Nyheter

XACTs Nyhetsbrev Februar

Les XACTs nyhetsbrev.

Les mer

Nyheter

Nyhetsbrev September 2010

Les nyhetsbrevet for september

Les mer

Nyheter

Artikkel i aftenposten

Les artikkelen

Les mer

Nyheter

Månedsbrev Juni

Les om hvordan volatilitet i markedet påvirker omsetningen i fondene.

Les mer

Nyheter

Nyhetsbrev Mai 2010

I månedens Nyhetsbrev kan du bland annet lese om at den totale omsetningen for alle ETF'er notert i Norden endte på 21,5 mrd for april.

Les mer

Nyheter

Nyhetsbrev April 2010

I månedens nyhetsbrev kan du lese om den nynoterte ETFen fra Deutsche Bank. Du kan også lese mer om ETFer med gearing ,som de siste to årene har blitt et svært populært produkt.

Les mer

Nyheter

Nyhetsbrev

Vi lanserer i dag et nyhetsbrev vedrørende våre ETFer. Nyhetsbrevet vil komme ut ca hver 4-6 uke.

Les mer

I nyhetsbrevet for februar kan du bland annet lese om at omsetningen i de norske ETFene var større i januar enn i desember og at det fortsatt er fondene med gearing som er mest populære.Les nyhetsbrevet her

Nyheter

Administrerende Direktør intervjuet i SAS-magasinet

I jule- og nyttårsnummeret av SAS-magasinet, bladet som ligger i alle lommer på SAS flyvninger, er Administrerende Direktør i Handelsbanken Fondforvaltning Christian Dahl intervjuet.

Les mer

Nyheter

Høy omsetning i våre ETF'er

Ferske tall fra børsen viser fortsatt veldig høy omsetning i våre norske ETF'er.

Les mer

Omsetningen siden lansering i januar i fjor er nå på hele 130 milliarder, og sist måned var den mest omsatte Handelsbanken ETF'en det 7. mest omsatte verdipapiret på Oslo Børs.

Nyheter

Mangler i selvangivelsen for Børshandlede fond / ETF’er

I forbindelse med utsendelsene av selvangivelsene for 2008 har det blitt oppdaget manglende realisasjonsoppgaver for Børshandlede fond.

Les mer

Skattedirektoratet har ikke tatt med realisasjonsoppgavene i beregningen av skatteoppgjøret.Samtidig har veldig mange av kundene ikke mottatt Realisasjonsoppgave fra VPS for børshandlede fond. Dette innebærer at VPS i disse dager sender ut Realisasjonsoppgaver til alle kunder som realiserte børshandlede fond i 2008. Sammen med realisasjonsoppgaven vil kundene finne et brev som omhandler manglene i selvangivelsen. VPS vil også sende et brev til alle kunder som ikke har realisert i løpet av 2008, der de ber kundene sjekke årsoppgaven mot selvangivelsen. Kundene må selv korrigere selvangivelsen ved hjelp av års-/realisasjonsoppgaven fra VPS, samt levere inn en fysisk kopi av den korrigerte selvangivelsen som vedlegg.

Nyheter

Kan både BULL og BEAR gi en negativ avkastning under samme periode?

Per 30.03.2009 har OBX-indeksen gitt en avkastning på -0,19 %, mens BULL og BEAR har gitt en avkastning på henholdsvis -7,39 % og -13,10 %.

Les mer

Hvordan kan begge fondene falle i verdi samtidig? Plasseringsmandatet til XACT Derivat BULL er å gi en avkastning på ca 2 ganger utviklingen til OBX-indeksen på daglig basis. Denne plasseringsinnretningen er det i utgangspunktet lett å forstå, men det er samtidig lett å glemme hva som skjer neste dag. Nedenfor gir vi en forklaring på hvordan fondet fungerer på lengre sikt enn en dag.

Pressemelding

Forandringer i XACTs styre.

XACT Fonder AB, som er et datterselskap av Handelsbanken, har ved XACTs ekraordinære generalforsamling i september 2008 utnevnt Claes Norlén, sjef for Handelsbanken Kapitalforvaltning, til styreleder for XACT Fonder.

Les mer

Claes tar over for Patrik Hertsberg som forlater styret. For ytterligere informasjon konkakt: Henrik Norén, administrende direktør XACT, tlf +46 8 701 1222 Markedet for børshandlede fond har hatt en kraftig vekst i Europa siden år 2000. XACT fonder er makredsledende innenfor børshandlede fond ("ETF") i Norden. XACT lanserte i år 2000 Nordens første børshandlede fond. I dag finnes det syv XACT-fond notert i Stockholm, tre i Oslo og en i Helsingfors.

Les inn flere nyheter

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
 • i Kilde: Millistream
 • Oppdatert Oppdatert 02:25, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.