Gearing – Når du vil forsterke din investering

Et gearingprodukt er en investering som gir en forsterket utvikling av den underliggende beholdningen under en viss spesifisert periode. Denne forsterkingen kalles for gearingfaktor. Gearingfaktoren kan være så vel positiv som negativ.
Børshandlede indeksfond passer deg som har en bestemt tro på markedets retning. Uansett om du tror på oppgang eller nedgang. Med Bull tjener du penger når markedet stiger og med Bear tjener du penger når markedet faller.

Daglig gearing i Xacts Bull og Bear ETF:er 

Det er forskjell på daglig beregnet gearing og gearing som beregnes for en lengre periode. Over en periode lengre enn en dag kommer ikke avkastningen i Xact Bull og Xact Bear til å bli den samme som periodens markedsavkastning multiplisert med gearingfaktoren. Avkastningen kommer i stedet til å være avhengig av hvilken vei de daglige avkastningene har gått for å oppnå hele periodens avkastning ("Path dependancy").
Gearingprodukter gir en sjanse til høyere avkastning, men innebærer også en høyere risiko. Gearingprodukter oppfører seg annerledes enn produkter uten gearing og det er derfor viktig at du kjenner til hvordan et gearingprodukt fungerer. Xacts børshandlede indeksfond er derfor kun en foretrukket investeringsmetode dersom du:
  • forstår egenskapene ved gearingprodukter
  • forstår effektene av rebalansering, og
  • arbeider aktivt med å kontinuerlig se over din investeringsportefølje, da gearingen gjør at verdien endres raskere enn i plasseringer uten gearing.

Slik fungerer Bull

Med Xact Bull-ETF:er tjener du penger når markedet stiger.


Xact har ETF:er med en gearing på 1,5, som tilsvarer cirka 2 ganger den daglige prosentvise forandringen i det underliggende markedet. Det er viktig å huske på at hvis det underliggende markedet faller så faller også avkastningen i Bull ETF:en med gearingfaktoren,  1,5. 


Anta at du tror at Oslo Børs skal stige. Du kjøper Xact Bull som følger OBX indeksen med en daglig dobbel gearing. Om indeks stiger med 2 % en dag så stiger verdien på Xact Bull med ca 4 %. Og omvendt; faller indeks med 2 % en dag så faller verdien på  Xact Bull med ca 4 % samme dag.


 

Eksempel Bull

I tabellen nedenfor vises utviklingen i Xact Bull 2 for en periode lengre enn en dag.

  Indeks Daglig prosentvis forandring XACT Bull2  Daglig prosentvis forandring  
Dag 1 100,0   100,0    
Dag 2 102,6 2,6% 105,2  5,2%  
Dag 3 105,0 2,3% 110,0  4,6%  
Dag 4 104,1 -0,8% 108,3  -1,6%  
Dag 5 107,9 3,6% 116,1  7,2%  
Dag 6 106,0 -1,7% 112,1  -3,4%  

På seks dager har indeksen steget med 6 %. Xact Bull har under samme periode steget med 12,1 %, noe mer enn en dobling av indeksutviklingen for perioden. Forklaringen til dette er at gearingen ETF:ens utvikling baseres på er den daglige indeksutviklingen og ikke på den doble utviklingen for en lengre periode. Det betyr også at på lengre sikt kan verdiutviklingen i Xact Bull bli så vel større som mindre enn den doble indeksutviklingen.

Slik fungerer Bear

Med Xact Bear-ETF:er tjener du penger når markedet faller.


Xact har ETF:er med en negativ gearing på 1,5, som tilsvarer cirka 2 ganger den daglige prosentvise forandringen i det underliggende markedet. Det er viktig å huske på at hvis det underliggende markedet stiger så faller avkastningen i Bear ETF:en med gearingfaktoren,  1,5. 


Anta at du tror at Oslo Børs skal falle. Du kjøper Xact Bear som gir deg dobbelt så stor stigning som den daglige prosentvise nedgangen i OBX indeksen. Faller indeks med 2 % en dag så stiger verdien på Xact Bear med ca 4 % den dagen. Og omvendt; stiger indeks med 2 % en dag så faller verdien på  Xact Bear med ca 4 % samme dag.


Eksempel Bear

I tabellen nedenfor vises utviklingen i Xact Bear 2 for en periode lengre enn en dag.

  Index Daglig prosentvis forandring XACT Bear2  Daglig prosentivs forandring  
Dag 1 100,0   100,0     
Dag 2 97,5 -2,5% 105,0  5,0%  
Dag 3 95,4 -2,2% 109,6  4,4%  
Dag 4 96,1 0,8% 107,9  -1,6%  
Dag 5 92,7 -3,6% 115,6  7,2%  
Dag 6 94,2 1,7% 111,7  -3,4%  

På seks dager har indeksen falt med 5,8 %. Xact Bear har under samme periode steget med 11,7 %, noe mer enn en dobling av indeksutviklingen for perioden. Forklaringen til dette er at avkastningen i Xact Bear baseres på den daglige indeksutviklingen og ikke på den doble utviklingen for en lengre periode. Det betyr også at på lengre sikt kan verdiutviklingen i Xact Bear bli så vel  større som mindre enn dobbelt så mye som indeksens prosentvise nedgang.
Verdien på Xact Bull og Xact Bear bestemmes av den daglige forandringen i markedet

Målsettingen i Xacts ETF:er med gearing er å gi en daglig avkastning tilsvarende ca 150 % eller 200 % av den daglige avkastningen på underliggende markedsindeks.


Hvis du plasserer like mye penger i Xact Bull og Xact Bear, og beholder begge plasseringene i en dag, kommer de til å være hverandres speilbilder. Hvis du derimot beholder de en lengre periode kommer bildet til å forandres.


Nedenfor vises noen enkle eksempler. Under "verktøy" finnes en Avkastningskalkulator hvor du selv kan gjøre beregninger rundt den daglige indeksutviklingen og se hvordan den påvirker avkastningen i Xacts gearings-ETF'er under en lengre periode enn en dag.

 


Verdien over en periode lengre enn en dag

Xacts Bull og Bear ETF:er har en daglig gearing på 150 % eller 200 %. Det innebærer at verdiforandringen i disse ETF:ene er større enn forandringen i underliggende marked.


Det er dessuten forskjell på en gearing som beregnes på daglig basis og en gearing som bregnes over en lengre periode. Under en lengre periode kommer avkastningen i Xacts gearing-ETF:er til å være resultatet av de daglige forandringene i perioden, ikke hele periodens avkastning multiplisert med gearingen.

Eksempel verdi over tid

Anta at OBX-indeksen stiger med 5 prosent fra den 1 februar  til den 31 mars. Vil da Xact Bull øke i verdi med 10 prosent i samme periode? Svaret er nei. Fondets avkastning for perioden kommer til å være et resultat av fondets daglige avkastning. Avkastningen over en lengre periode kommer til å avvike fra den verdien man får hvis man bare multipliserer utviklingen av indeks med 2. I enkelte tilfeller kommer denne sammenligningen til investorens fordel, og andre ganger ikke.
Gearingprodukter trives best i markeder med tydelig trend

I et marked med tydelig trend, stigende eller synkende, kommer gearingen i Xacts børshandlede indeksfond til å få en positiv effekt på avkastningen i en periode lengre enn en dag, takket være "renters rente" effekten som oppstår. Avkastningen over en lengre periode kommer altså til å være bedre jamført med indeksutviklingen for gjeldende periode med den aktuelle gearingen.

Når markedet har en tydelig stigende trend

I et marked med tydelig positiv trend kommer så vel Xact Bull som Xact Bear til å gi en bedre avkastning enn hva vi får hvis periodens indeksutvikling multipliceres med gearingen.

Eksempelet viser Xact Bull

I eksempelet øker indeksverdien med 50 prosent. Xact Bull stiger i samme periode i verdi fra 100 til 269, en verdiøkning på 169 prosent. Den daglige gearingen innebærer at all større kapital eksponeres mot børsen. Vi får en renters-rente effekt i fondet. Dette kan sammenlignes ved å multiplisere indeksutviklingen for perioden med fondets gearing, som gir en verdiøkning med 100 prosent (lilla linje). 

Eksempelet viser Xact Bear

Også Xact Bear vil gå bedre, enn hva man muligens hadde forventet seg, i et stadig stigende marked. I eksempelet faller Bear i verdi fra 100 til 36,4 (-63,6 prosent). Dette er mindre enn verditapet på -100 prosent som vi får hvis indeksutviklingen multipliseres med -2, og som skulle innebære fondets konkurs dag 51 (lilla linje). Xact Bear kommer altså til å dra fordel av at avakstningen beregnes på daglig basis, da all mindre kapital eksponeres mot børsen, i takt med at børsen stiger og Xact Bear faller i verdi.

Når markedet har en tydelig fallende trend

I et marked med en tydelig fallende trend vil Xact Bear øke kraftig i verdi. xact Bull kommer til å falle i verdi, dog langsommere enn hva som muligens var forventet.

Eksempelet viser Xact Bull

Xact Bull vil gå bedre, enn hva man muligens hadde forventet seg, i et stadig stigende marked. I eksempelet faller Bull i verdi fra 100 til 24,7 (-75,3 prosent). Dette er mindre enn verditapet på 100 prosent som vi får hvis indeksutviklingen multipliseres med 2, og som skulle innebære fondets konkurs dag 51 (lilla linje). Xact Bull kommer til å nyte fordel av at avakstningen beregnes på daglig basis, da all mindre kapital eksponeres mot børsen, i takt med at børsen stiger og Xact Bull faller i verdi.

Eksempelet viser Xact Bear

I eksempelet faller indeksverdien med 50 prosent. Xact Bear stiger i samme periode i verdi fra 100 til 388,5, en verdiøkning på 169 prosent. Den daglige gearingen innebærer at all større kapital eksponeres mot børsen. Vi får en renters-rente effekt i fondet. Dette kan sammenlignes ved å multiplisere indeksutviklingen for perioden med fondets gearing, som gir en verdiøkning med 100 prosent (lilla linje). 

Et volatilt marked uten tydelig trend skader gearingprodukter

I et volatilt marked, med store kurssvingninger og uten tydelig trend, kommer den daglige gearingen til å ha en negativ på vitrkning på ETF:enes avkastning over en periode lengre enn en dag. Hvis indeks gjennopptar sitt opprinnelige nivå vil ETF:ene også gi forskjellig avkastning; Xact Bear vil gå dårligere enn Xact Bull. For at indeks skal gjennoppta sitt opprinnelige nivå kreves nemlig større prosentvise oppganger enn prosentvise nedganger. Et enkelt eksempel på dette; faller verdien med 50 prosent kreves en oppgang på 100 prosent for å komme tilbake til opprinnelig nivå.


 

Indeks gjenopptar samme verdi

I eksempelet under vises hvordan indeks gjenopptar sitt opprinnelige nivå ved periodens slutt. Dette forklares av at den prosentvise verdiøkningen har vært større enn nedgangen. Men såvel Xact Bull som Xact Bear vil ha tapt verdi. Xact Bear har tapt mer i verdi enn Xact Bull på grunn av at den prosentvise økningen har vært større enn den prosentvise nedgangen.

Men hvordan har det seg at til og med Xact Bull taper verdi? Jo, når børsen har falt en dag vil Xact Bull, etter rebalansering, ha mindre kapital eksponert mot børsen før neste dags børsoppgang. Xact Bull når derfor ikke opp til sitt opprinnelige nivå.

Børsens volatilitet er symmestrisk

I et marked der de prosentvise oppgangene er like store som de prosentvise nedgangene, kommer såvel indeks som Xact Bull og Xact Bear til å falle i verdi. Selv om de prosentvise oppgangene er like store som de prosentvise nedgangene vil forandringene i verdi opp og ned ikke være like.

I eksemepelet antas det at indeks over en tidagersperiode øker ene dagen med 10 prosent for å neste dag falle med 10 prosent. Ved periodens slutt har indeks falt fra 100 til 95,1 (-4,9 prosent). Forklaringen er at det kreves større prosentvise oppganger enn nedganger for at verdien skal gjennoppta foregående nivå. Xact Bull og Xact Bear har falt like mye i verdi, -18,5 prosent, som er mer enn indeksforandringen multiplisert med gearingen.

Xact Bull og Xact Bear skaper sin eksponering i terminmarkedet

Målsettingen i Xacts ETF:er med gearing er å gi en daglig eksponering på ca 150  eller 200 prosent av den daglige utviklingen på underliggende indeks. Børshandlede indeksfond skaper sin eksponering gjennom aksjeindeksterminer (futures).


Xact Bull, som har en positiv eksponering mot børsens utvikling, investerer sin beholdning i likvide papirer og kjøper (long) OBX terminer, tilsvarende ca 150 % (eller 200 % for Xact Bull) av fondets verdi.


Xact Bear, som har en negativ, eller motsatt, eksponering mot børsen, plasserer sin beholdning i likvide papirer og selger (short) OBX-terminer tilsvarende 150 % (eller 200 % for Xact Bear) av fondets verdi.

ETF.enes terminbeholdning justeres daglig

Hvis børsen har beveget seg under en handelsdag kreves en justering (rebalansering) av terminbeholdningen gjennom ytterligere kjøp eller salg av terminkontrakter. Derigjennom oppnås en eksponering som alltid ligger så nære +/- 150 (eller 200) % av ETF:ens verdi som mulig innenfor neste handelsdag. Investorens risiko, og avkastningspotensiale, er dermed proporsjonalt med den aktuelle verdien av fondsandelene i dag, ikke mot hva som en gang ble investert.


Xact Bull

Indeks stiger med 2 prosent

1. Initiell investering og eksponering

Hvis et fond med +150& i gearing har en innsatt kapital på 100 kroner, kjøper fondene indeksterminer til en verdi av 150 kroner.

2. Indeks stiger med 2 prosent

Indeks stiger med 2 prosent i løpet av en handelsdag. Verdien på terminbeholdningen har da økt til 150 kroner. En verdiøkning har skjedd med 3 kroner og fondets verdi  er nå 103 kroner. 

3. Rebalansering i fondet

Fondets plasseringsstrategi er at fondsmidlene skal ha en eksponering på ca +150% mot indeks før hver handelsdags begynnelse. Da fondsmidlene nå har økt til 103 kroner, må fondet øke sin eksponering gjennom ytterligere kjøp av indeksterminer med 1,50 kroner (103 kr x 150 % = 154,50 kr) for å opprettholde den daglige eksponeringen på 150 %.


 

Xact Bull

Indeks faller med 2 prosent

1. Initiell investering og eksponering

Hvis et fond med +150& i gearing har en innsatt kapital på 100 kroner, kjøper fondene indeksterminer til en verdi av 150 kroner.

2. Indeks faller med 2 prosent

Indeks faller med 2 prosent i løpet av en handelsdag. Verdien på terminbeholdningen har da blitt redusert til 147 kroner. En verdiredusering har skjedd med 3 kroner og fondets verdi  er nå 97 kroner. 

3. Rebalansering i fondet

Fondets plasseringsstrategi er at fondsmidlene skal ha en eksponering på ca +150% mot indeks før hver handelsdags begynnelse. Da fondsmidlene nå kun er 97 kroner, må fondet redusere sin eksponering gjennom salg av indeksterminer med 1,50 kroner (97 kr x 150 % = 145,50 kr) for å opprettholde den daglige eksponeringen på 150 %.


 

Ingen ombalansering i løpet av dagen

Fondene justerer sin eksponering hver dag ved børsens stenging, men ikke kontinuerlig i løpet av dagen. Hvis børsen beveger seg kraftig i løpet av dagen kommer ETF:ene til å få en eksponering som er litt for lav ved børsoppgang, og litt for høy ved nedgang. Effekten går ut over de som investerer i løpet av dagen, før fondene har rukket å rebalansere ved stenging.

Avvikelser i avkastning mellom Xact Bull og Xact Bear og daglig indeksutvikling

Det hender at den rapporterte avkastningen i Xact Bull og Xact Bear avviker fra den rapporterte avkastningen i indeks. Hva kommer det av?


Forskjellige tidsintervaller for ETF:ene og indeks

Tidsintervallene for måling av den rapporterte avkastningen i Xacts børshandlende indeksfond skiller seg litt fra den rapporterte avkastningen i OBX- indeks. Mens verdiforandringen i ETF:ene måles fra kl 17:25, da terminmarkedet og handelen i ETF:er stenger, den ene handelsdagen til samme tid neste handelsdag, måles indeksforandringen fra kl 17.30, da børsen stenger, til kl 17.30 neste dag. Det innebærer at uansett om indeks beveger seg mye eller lite de siste fem minuttene til kl 17.30, da indeks måles, kommer Xact Bull og Xact Bear til å gi en avkastning i henhold til sin gearingfaktor målt fra kl 17.25 ene dagen til 17.25 neste dag.


Anta at OBX-indeksen stiger med 0,30 prosent mellom 17.25 og 17.30. Anta videre at indeks ikke beveger seg i det hele tatt neste dag. Xact Bull kommer til å vise en oppgang med ca +0,60 prosent og Xact Bear en nedgang med ca -0,60 prosent, til tross for at markedet ikke har beveget seg denne dagen. Verdiforandringen i ETF:ene i dette tilfellet er kun en effekt av at fondene og indeks har forskjellige tidsintervaller.


Tidspunkt for siste avslutning

Hvis siste avslutning i ETF:ene skjer en stund før stengning kl 17.25 kommer målingsperiodene til å forskyves ytterligere.

Avvikelse mellom indeks og termin

Xact Bull og Xact Bear investerer i OBX-terminer og ikke direkte i OBX-indeks. Små forskjeller i avkastning kan oppstå på grunn av terminens og indeks interne forhold. Hvis terminprisen avviker for mye fra indeks vil en arbitrage (handelsmulighet som gir sikker gevinst) til å oppstå.

Om OBX-indeks under utbytteperioder og hvordan dette på virker Xact Bull og xact Bear

Mange av indeksene er såkalte prisindekser. En slik indeks tar ikke hensyn til utbytter. Dette innebærer at når et foretak som inngår i indeksen deler ut utbytte kommer prisindeksen til å falle, til tross for at en investor som eier i en indeksportefølje har fått utbytte som  tilsvarer verdireduseringen i indeksen.


Eksempel på hvordan utdeling av utbytte påvirker en portefølje

 

  • En person har en portefølje med alle aksjer som inngår i OBX-indeksen. Porteføljen er verdt 100 kroner. I løpet av dagen står børsen helt stille. Det eneste soms kjer er at et foretak i porteføljen utbetaler 1 kr i utbytte.Ingen verdistigning har skjedd for eieren av indeksporteføljen.

 Morgenporteføljen: 100 kr i indeksportefølje

Kveldsporteføljen: 99 kr i indeksportefølje og 1 kr i kasse

Totalt verdi i porteføljen er uforandret: 99 kr + 1 kr = 100 kr

 
Xacts børshandlede indeksfond bør sees som "porteføljer", det vil si som om man hadde eid en aksjeportefølje. I en aksjeportefølje skjer ingen verdiforandring når utbytte deles ut. Aksjer faller, alt annet er likt, med utbyttes størrelse og utbytte betales ut på en avkastningskonto. Porteføljen (aksje + konto) er like mye verdt så vel etter som før utbyttet.


Ved sammenligning av utviklingen for Xact Bull og Xact Bear med OBX prisindeks vil det se ut som om Xact Bull og Xaxt Bear ikke følger indeks. Men dette er bare en matematisk effekt av hvordan en prisindeks beregnes, det vil si at den ser bort fra utdelte utbytter. Noen verdiøkning for fondsandelseierne oppstår ikke når prisindeks faller på grunn av utbytte, det vil si at Xact Bear øker ikke i verdi og Xact Bull faller heller ikke i verdi.


 OBX prisindeks: -1%

Bull: +0%      

Bear: +0%


For å kontrollere at Xact Bull og Xact Bear beveger seg som forventet skal fondene sammenlignes med OBX GI (Gross Index), som er fondenes referanseindeks. Denne indeksen tar hensyn til utdelte utbytter, og faller dermed ikke når utbyttene skilles fra aksjene. Utviklingen av denne indeksen kan du følge på Oslo Børs hjemmeside.

Avvik mellom terminpris og prisindeks

OBX-terminen følger OBX-prisindeks ettersom terminen ikke tar imot utbytter fra inkluderte foretak og heller ikke deler ut utbytte til eieren. Kjøperen av en terminkontrakt vet dette og har derfor ikke til hensikt å betale "full pris" for terminkontrakten. Er verdien 100, men 2 kommer til å deles ut i utbytte (som terminkjøperen ikke kommer til å ta del i) er man således bare villig til å betale 98 for terminen. Det innebærer at terminprisen justeres for samtlige kommende utbytter under relevant kontrakt. Dette kan sammenlignes med OBX prisindeks som faller den dagen utbytte finner sted. Følgende av dette blir at terminen dermed kan avvike fra indeks.


Ved terminrulling skal verdien på Xact Bull og Bear falle, alt annet likt, hvis den nye kontrakten har en lavere pris på grunn av de konterte utbyttene. Effekten skulle da bli at Bear ser ut til å ha økt i verdi og Bull ha falt.


Ettersom fondene sees som porteføljer skal de være upåvirket av at utbytter deles ut eller planlegges, derfor må en justering av fondenes terminbeholdning skje. Forvalteren justerer porteføljen gjennom å kjøpe eller selge flere terminer tilsvarende "rabatten" (som tilsvarer kommende utbytter) i terminprisen. Ytterligere kjøp eller salg gjør at fondene gjenopptar den reduserte verdien, som kan skyldes at vi har hensyntatt kommende utbytter.


For å kontrollere at Xact Bull og Xact Bear beveger seg som forventet skal fondene sammenlignes med sin referanseindeks, OBX GI (Gross Index), som hensyntar utbetalte utbytter.

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 18:14, 2021-08-04
OBXEXDBULL +1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBEAR -1,29%
  • i Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:10, 2021-08-04
OBXEXDBEAR -1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBULL +1,29%
  • Informasjon Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:10, 2021-08-04

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.

Kildedata

Dataene for "BEST I DAG" og "DÅRLIGST I DAG" er forsinket med 3 minutter og kommer fra Handelsbanken. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.