Handel og likviditet – Like enkelt som å handle aksjer

Det er enkelt å handle en ETF. Fondsandeler kjøpes og selges stykkevis over børsen, akkurat på samme måte som aksjer. Handelen med en ETF skjer med tre dagers oppgjør (handelsdato pluss tre arbeidsdager), dvs samme oppgjørsperiode som aksjer. Dette gjør at en ETF passer godt i en portefølje med enkeltaksjer.
En ordre legges inn på det antall fondsandeler som skal kjøpes eller selges via en bank eller meglerhus. Det eneste som trengs er en VPS-konto. Ved kjøp og salg av ETF fondsandeler betales kurtasje ihht til gjeldende prisliste.

Markedsgarantier

Xact har avtale med flere uavhengige markeds- og likviditetsgarantister (market makers) som har i oppgave å opprettholde handel og likviditet i ETF:ene. Med utgangspunkt fra ETF:enes aktuelle eksponering og verdipapirbeholdning (MM filer) stiller market makerne kontinuerlig kjøp- og salgskurser ut fra fondets verdi i realtid (fondenes iNAV). Dette gjør det mulig  når som helst i løpet av dagen å kjøpe og selge ETF:er.

Likviditet og spread er knyttet til det underliggende markedets struktur

En ETF reflekterer utviklingen av en viss markedsindeks, eksempelvis en råvareindeks eller aksjeindeks. Ut fra prisendringen i det underliggende markedet stiller markedsgarantistene pris i respektive ETF.

Både likviditeten og forskjellen mellom kjøp- og salgskurs ("spread") er knyttet til det undeliggende markedets struktur. Det innebærer også at likviditet og spread i ETF:ene vil variere kontinuerlig i løpet av en handelsdag. Tilstedeværelsen av markedsgarantier innebærer dog at det finnes likviditet og omsetningsmulighet i ETF:ene selv om antallet handler i ETF:en er få. 


Likviditeten i en ETF bestemmes ikke av omsetningen i ETF:en

En vanlig misforståelse er at en ETF med lav omsetning eller få handler har dårlig likviditet, slik det er med aksjer.  Hadde denne misforståelsen svært reell ville prisen på en ETF med lav omsetning kunne blitt påvirket negativt ved en større ordreinnleggelse.

Til forskjell fra aksjehandelen, der kun et begrenset antall aksjer er tigjengelig for handel i markedet, finnes det ingen slik begrensning i en ETF.

Creation & Redemption

For ETF:er finnes en "Creation & Redemption"-prosedyre som innebærer at markeds- og likviditetsgarantister når som helst kan skape eller innløse fondsandeler direkte mot fondet. Gjennom dette sikres det at det hele tiden er en balanse mellom tilbud og etterspørsel på andeler. Øker etterspørselen mer en tilbudet vil markedsgarantisten ønske å kreere nye andeler og omvendt, øker etterspørselen av salg på ETF:er mer enn tilbudet, kan andeler innløses mot fondet.

I utbytte, som likviditet for de nye andelene, leveres den undeliggende beholdningen av verdipapirer til fondet. Ved innløsning av andeler innløser fondet den underliggende beholdningen tilsvarende verdien på innløste andeler.

Gjennom muligheten til å skape og innløse andeler mot underliggende beholdning, er det likviditeten i de undeliggende verdipapirene som avgjør likviditeten i ETF:en. I hvilken utstrekning en likviditetesgarantist kan gjennomføre transaksjoner i de underliggende verdipapirene uten å "røre markedet", er en god verdimåler av hvilken størrelse på handelsvolumet i ETF:en som vil påvirke dens verdi. Da flertallet av ETF:ene investerer i veldig likvide verdipapirer er disse ETF:ene mye mer likvide enn hva som kommer frem av selve handelen i ETF:en.

Arbitrage-mulighet holder prisene i sjakk

I løpet av handelsdagen setter markedsgarantister en pris på ETF:en som ligger så nære som mulig fondets substansverdi i realtid (iNAV). Hvis den kvoterte prisen skulle avvike fra den teoretisk korrekte verdien på ETF:en har en mulghet for risikofri gevinst (arbitrage) oppstått som kan utnyttes av markeds- og likviditetsgarantistene.

Skulle en for høy pris, i forhold til den korrekte verdien på ETF:en, kvoteres kan likviditetsgarantisten selge ETF:er til den "for høye" prisen og samtidig kjøpe inn den underliggende beholdningen til en lavere (korrekt) pris. Takket være muligheten til å kunne skape nye andeler kan likviditetsgarantisten selge ETF-andeler de ennå ikke eier.

Med den innkjøpte underliggende beholdningen av verdipapirer som utbytte kan nemlig likviditetsgarantisten skape nye andeler hos fondet og levere disse videre til de de nettopp solge andelene til. En risikofri gevinst mellom hva likviditetsgarantisten solgte (for høyt priset) ETF-andeler til markedet mot hva de betalte for den underliggende beholdningen som ble levert til fondet har altså oppstått.

Omvendt kommer likviditetsgarantisten til å shorte aksjebeholdningen når ETF-andeler prises lavere enn deres korrekte teoretiske verdi. I utbytte mot innløste ETF-andeler får likviditetsgarantisten den underliggende aksjebeholdningen i retur av fondet og kan dermed levere den til kjøperen av aksjene.

Den unike "Creation & Redemption" prosedyren i en ETF oppfyller dermed ytteligere en viktig funksjon for handelen i ETF:er. Den holder de satte prisene for en ETF på linje med deres teoretiske korrekte verdi.

Primær- og sekundærmarked

For å opprettholde handel og likviditet i fondsandelene har markedsgarantister og likviditetsgarantister, såkalte autoriserte motparter, mulighet til å skape og innløse fondsandeler direkte mot fondet. Dette skjer i det såkalte primærmarkedet.

Sekundærmarkedet er det markedet der kjøp og salg av andeler skjer, det vil si børsen.

Ønsket om å skape andeler i primærmarkedet skjer når etterspørselen er stor på børsen og behov for nye andeler finnes. I utbytte mot nye andeler får fondet den underliggende beholdningen av verdipapirer som utgjør fondets referanseindeks og til den verdien som tilsvarer de nye fondsandelene.

Det motsatte skjer ved innløsning av andeler, da fondet leverer tilbake den underliggende beholdningen av verdipapirer mot de andeler som har blitt løst inn. Innløsning og kreering av andeler skjer kun i store poster og til veldig store beløp med den hensikt å holde fondets administrative kostnader lave.

Fondsandeler som skapes i primærmarkedet kjøpes og selges over børsen til en pris som ligger rundt den teoretisk korrekte verdien av ETF:en (iNAV).  

Primærmarkedet er viktig

Markeds- og likviditetsgarantistenes mulighet til å skape og innløse andeler mot fondet i primærmarkedet fører til at kvoterte kjøps- og salgskurser ligger så nære den teoretisk korrekte prisen (iNAV) som mulig. Skulle prisene på børsen avvike har en risikofri gevinstmulighet (arbitrage) oppstått. Dette kan da utnyttes av andre likviditetsgarantister, gjennom deres mulighet til å løse inn ETF-andeler mot underliggende beholdning og vice versa.

På børsen

I Norge handels Xacts ETF:er på Oslo Børs. Handelen begynner kl 09.00 og slutter kl 16.20 uten stegningsauksjon. I løpet av denne tidsperioden skjer handel på samme måte som handel av aksjer. Markedsgarantister setter kontinuerlig kjøps- og salgskurs i ETF:ene, og sikkerhetsstiller god likviditet i fondsandelene, også for store ordre.

OTC-handel (Over-the-counter)

Ved større ordre kan handel også gjøres OTC (Over-The-Counter). En investor tar da direktekontakt med en markeds- eller likviditetsgarantist som kvoterer pris på det som etterspørres. Kjøper og selger kan her bli enige om vilkår som ellers ikke er mulig ved transaksjoner over børs. Partene kan eksempelvis bli enige om at handel skal skje til en gitt kurs på et fremtidig tidspunkt i løpet av dagen eller på stenging en gitt dag. Handel rapporteres normalt til relevant børs.  

Handel til NAV

For investorer som ønsker å gjøre handels til fondets NAV-kurs, tilbyr markedsgarantister ofte sine kunder en mulighet til å handle ETF:en til NAV OTC.

Basisvaluta og handelsvaluta

Basisvaluta er den valutaen som fondets NAV (Net Asset Value) settes i. For Xacts ETF:er er den i de fleste tilfeller NOK. Handelsvaluta er den valuta som fondet kvoteres og handles i på respektive børs. På Oslo Børs handles ETF:er i norske kroner og på Nasdaq OMX Stockholm og Burgundy handles ETF:er i svenske kroner.

Valutaeksponering

Xacts ETF:er er ikke valutasikret. Det innebærer at man har en valutaeksponering hvis den underliggende beholdningen av verdipapirer handles i en annen valuta enn ETF:ens handelsvaluta. En investering i Xact Råvarer, som følger prisutviklingen på 15 forskjellige råvarer, hvordav samtlige bortsett fra elektrisitet, prissettes i USD, gir altså en valutaeksponering mellom NOK og USD. Markedsgarantistenes prissetting av ETF:er med en underliggende beholdning i annen valuta en handelsvalutaen skjer ut fra en hver tid gjeldende kurs mellom handelsvaluta og den underliggende beholdningens valuta.

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 18:46, 2021-08-04
OBXEXDBULL +1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBEAR -1,29%
  • i Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:46, 2021-08-04
OBXEXDBEAR -1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBULL +1,29%
  • Informasjon Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:46, 2021-08-04

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.

Kildedata

Dataene for "BEST I DAG" og "DÅRLIGST I DAG" er forsinket med 3 minutter og kommer fra Handelsbanken. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.