Hva er en ETF

Et børshandlet fond er et fond som du  handler på børsen, på samme måte som du handler aksjer. Et annet begrep er ETF som står for "Exchanged Traded Fund". På norsk benyttes"ETF" og "børshandlet fond" synonymt.

En ETF er et fond

En ETF er et helt vanlig fond. En ETF hører til samme strenge regelverk og tilsyn som vanlige, tradisjonelle fond.


Et fond investerer den kapitalen som fondet får fra investorene (fondsandelseiere) i henhold til fondets plasseringsstrategi.Fondets beholdninger oppbevares hos en kontofører, adskilt fra fondsselskapets øvrige beholdninger.


Hver andel i en ETF representerer en eierandel av fondet nettobeholdning. Det er denne egenskap som først og fremstskiller en ETF fra andre børshandlede produkter, foreksempel sertifikat. Der eies ikke noen underliggende beholdning fordi utstederen av produktet, som regel en bank,har her gjort en avtale om å gi investoren produktets avkastning. Eieren av et slikt produkt løper dermed en risiko om at utstederen ikke kan oppfylle sine finansielle forpliktelser.

En ETF er et indeksfond

I de aller fleste tilfeller er en ETF et indeksfond. I en ETF får du altså samme risikospredning som du får i et vanlig tradisjonelt indeksfond. En investering i en ETF innebærer at du enkelt, og til en lav kostnad,får en umiddelbar eksponering mot det markedet du har valgt å investere i. Det kan for eksempel være aksje- eller rentemarkedet i en viss region, en bred råvareinvestering eller en viss markedssektor.


Den store forskjellen mellom en ETF og et vanlig tradisjonelt indeksfond er at en ETF handles via børs. Dette innebærer at den prises, kjøpes og selges i realtid, på samme måte som en aksje.


Børshandelen innebærer at du raskt og enkelt kan følge de daglige bevegelsene i det markedet du har investert i. En ETF passer derfor til deg som er aktiv med dine plasseringer og vil ha muligheten til å utnytte markedets svingninger etter din markedstro, like raskt og enkelt som du handler aksjer. Men en ETF kan også være et utmerket alternativ for langsiktig sparing, ikke minst på grunn av sin lave avgift.

En ETF handels og prissettes i realtid på børsen

En ETF prissettes kontinuerlig

Den største forskjellen mellom en ETF og et vanlig tradisjonelt fond er at en ETF handles og prissettes i realtid på børsen. I takt med at prisen på de underliggende produktene i ETF:en beveger seg i løpet av dagen, forandrer også prisen på ETF:en seg. Avhengig av når på dagen du legger inn din ordre kommer prisen til å settes til den som gjelder akkurat i det øyeblikket ordren gjennomføres.

I likhet med handel av aksjer, kan en kjøp/salgsordre på en ETF limiteres. Det er også mulig å benytte stop-loss ved ordreinnleggelse. En ETF kan også lånes ut eller shortes. 

Et vanlig fond prissettes bare en gang pr dag

Flertallet vanlige tradisjonelle fond prissettes bare en gang om dagen. I det tilfellet spiller det altså ingen rolle når en ordre legges inn, alle får samme kurs. Med en ETF er det du selv som bestemmer når under dagen du vil handle, og du får den kursen som gjelder akkurat ved ordregjennomførelse.
Under kursliste kan du følge kursutviklingen gjennom dagen for Xacts ETF:er.


En ETF har lav forvaltningsavgift

En ETF har lav forvaltningsavgift. En av forklaringene til dette er at de aller fleste ETF:er er indeksfond. I slike fond behøver ikke forvalteren å ta noen aktive investeringsbeslutninger, men investerer i de tilganger, og med den andelen, som fondets referanseindeks angir. Det betyr at en ETF kan forvaltes til en lavere kostnad enn et tradisjonelt aktivt forvaltet fond.

Hver og en står for sine egne kostnader

I et vanlig tradisjonelt fond registreres fondsandelseiernes tegninger og innløsninger direkte i fondet. Det får som konsekvens at forvalteren må kjøpe og selge verdipapirer for å møte de tegninger og innløsninger som skjer i fondet. Dette medfører kostnader for fondet, først og fremst i form av kurtasje, men også andre transaksjonskostnader. I et aktiv forvaltet fond kjøper og selger også forvalteren verdipapirer for å øke avkastningen for fondsandelseierne. Også dette innebærer kostnader for fondet. Fondets kostnader belastes alle andelseiere likt gjennom en tilsvarende lavere avkastning i fondet. For den som sparer langsiktig kan dette være en ulempe.

I en ETF skjer handelen av utestående andeler på børsen og ikke direkte i fondet. For at handelen og prissettingen på børsen skal fungere har Xact avtale med forskjellige markedsgarantister. Disse har mulighet til å kreere og innløse andeler direkte mot fondet. I utbytte mot nye andeler får fondet, som betaling, den andel av verdipapirer som utgjør den markedsindeks som fondet følger. Fondet behøver altså ikke å handle verdipapiret i markedet, noe som gjør at en ETF som regel har veldig lave transaksjonskostnader. Så selv om mange kjøper og selger andeler over børsen påvirker ikke dette deg som andelseier.
Den eneste kostnaden for deg ved å handle ETF er den kurtasje og spread du betaler til megleren. Man pleier derfor å si at hver og en bærer sine egne kostnader i en ETF. 

En ETF er gjennomsiktig

En ETF er tydelig og gjennomsiktig. Den passive forvaltningsstrategien som kjennetegner et indeksfond innebærer at en ETF ikke byr på noen overraskelser. Den beveger seg akkurat slik som markedet den følger.

Hver dag vises ETF:ens beholdning og eksponering. Det gjør at du alltid vet eksakt hva du eier og hva du betaler for. Tydelighet og gjennomsiktighet gjør ETF:en til en effektiv byggekloss når du komponerer din investeringsportefølje. Å investere i ulike ETF:er som følger ulike markeder gjør at du enkelt og til en lav kostnad, kan skape den porteføljen med den diversifisering du ønsker. At en ETF handles i realtid på børsen gjør at du dessuten raskt og effektivt kan endre din eksponering etter forandret markedstro.

Daglig eksponering

Hver dag publiseres en beholdningsfil (Portfolio Composition File), som viser ETF:ens samtlige verdipapir- og kassebeholdning. De verdipapirer som vises i beholdningsfilen kommer til å være det samme som de verdipapirer som inngår i referanseindeksen. Beholdningsfilen gir en mulighet til daglig innsyn i fondenes beholdning av aksjer, eller andre verdipapirer, noe som gjør det mulig for investoren å unngå uønsket overvekt i samme verdipapir i andre porteføljer.

Beholdningsfilen gjør det også mulig å beregne teoretisk verdi (iNAV) basert på realtidskurser for fondets beholdning. Meningen med beholdningsfilen er videre å vise de verdipapirer og deres andel av fondets totale beholdning som skal leveres hvis en markedsgarantist ønsker å skape eller innløse andeler direkte mot fondet.

En ETF er en effektiv byggekloss

En ETF har mange bruksområder. En ETF kan benyttes så vel som en langsiktig strategisk investering som for en mer taktisk justering i en portefølje som et uttrykk for en tilfeldig tro på en viss eksponering.


Den tydelige og gjennomsiktige investeringsstrategien som en ETF viser, i kombinasjon med de lave kostnadene som er tilknyttet handelen, gjør ETF:er til utmerkede byggeklosser for å skape ulike strategier i en investeringsportefølje.


ETF - et effektivt verktøy for kapitalforvaltning

Rett blanding av forskjellige instrumenter som aksjer, renter og råvarer har større betydning for en porteføljes avkastning enn valget av enkle verdipapirer. Renter og råvarer gir ofte en dempende effekt i en portefølje når børsen faller, samtidig som mulighet for god avkastning skapes når børsen snur. Gjennom å spre risikoen i porteføljen oppnås normalt en høyere risikojustert avkastning over tid.
Med ETF:er kan en portefølje enkelt og effektivt skapes etter den fordeling mellom de forskjellige instrumentene som ønskes. Anta at du vil ha en portefølje bestående av 60 % aksjer, 30 % rentebærende papirer og 10 % råvarer. Med tre ETF.er oppnår du denne diversifiseringen. Du slipper dermed vanskelighetene med å finne individuelle aksjer, obligasjoner og råvarer og kostnadene tilknyttet med å kjøpe disse verdipapirene separat.
Med ETF:er oppnår du akkurat den allokeringen du ønsker i din portefølje, enkelt og kostnadseffektivt.

ETF - et effektivt verktøy for diversifisering

Å investere i flere forskjellige verdipapirer innen et og samme tilgjengelighetsslag gir diversifisering. Med diversifisering skapes risikospredning.
En ETF følger en markedsindeks som består av mange underliggende verdipapirer. En ETF gir dermed enkelt og kostnadseffektivt god risikospredning. Anta at du har til hensikt å investere 60 % av din kapital i aksjemarkedet. Du velger kanskje å kjøpe en ETF som følger en bredt underliggende amerikansk aksjeindeks som består av flere hundre selskaper. Men en bedre strategi er muligens å heller allokere kapitalen mellom forskjellige regioner og sektorer. Skulle den amerikanske børsen plutselig falle kraftig behøver da nødvendigvis ikke din totale aksjeeksponering påvirkes i samme utstrekning.
Men ETF:er oppnår du akkurat den diversifisering du vil ha i din portefølje, enkelt og kostnadseffektivt.

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 18:12, 2021-08-04
OBXEXDBULL +1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBEAR -1,29%
  • i Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:10, 2021-08-04
OBXEXDBEAR -1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBULL +1,29%
  • Informasjon Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 18:10, 2021-08-04

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.

Kildedata

Dataene for "BEST I DAG" og "DÅRLIGST I DAG" er forsinket med 3 minutter og kommer fra Handelsbanken. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.