Viktig informasjon

Viktig informasjon/Ansvarsbegrensning

Xact Kapitalförvaltning AB er et heleid datterselskap av Handelsbanken.

Materialet på hjemmesiden er produsert av Xact. De som arbeider med innholdet er ikke alltid analytikere og materialet bør ikke benyttes som investeringsanalyse. Innholdet er utelukkende utarbeidet for kunder i Sverige og Norge. Målet er å gi en generell informasjon til Xacts kunder og utgjør ikke et personlig investeringsråd eller en personlig anbefaling. Informasjonen skal ikke alene ligge til grunn for investeringsbeslutninger. Kunder bør innhente råd fra sine rådgivere og basere sine investeringsbeslutninger utfra egen erfaring og kompetanse.

Informasjonen på nettisden kan endres og også avvike fra de uttalelser som uttrykkes i uavhengige investeringsanalyser fra Handelsbanken. Informasjonen bygger på almenn tilgjengelig informasjon og er hentet fra kilder som ansees som pålitelige, men korrektheten kan ikke garanteres og informasjonen kan være ufullstendig eller forkortet. Ingen del av materialet får reproduseres eller distribueres til noen andre uten at Handelsbanken og Xact på forhånd har gitt sitt skriftlige samtykke. Handelsbanken og Xact er ikke ansvarlige for at materialet benyttes på en måte som strider mot forbudet  mot videreformidling eller offentliggjøres i strid med Handelsbankens og Xacts regler.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Cookies

Ihht lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker en webside få informasjon om cookies og hva de benyttes til. Fra den 1. juli 2011 kreves besøkerens samtykke til at cookies benyttes hvis ikke cookies er nødvendig for å yte den tjenesten som besøkeren uttrykkelig ønsker. Samtykket gis ved at cookies aksepteres i webleseren.

Du kan stenge av cookies i din webleser

Hvis du ikke samtykker til at cookies benyttes kan du stenge av cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.
Hvordan fungerer cookies?

Det finnes ulike typer av cookies, faste og sessions. Xact benytter begge typene av cookies på nettsiden. En cookie er en tekstfil og yter ikke noen skade. En nettleser kan bare lese en cookie den selv skaper. En cookie inneholder ingen sensitiv informasjon for brukeren.
For å innhente besøkstatistikk benytter vi cookies. Den infomasjonen som samles inn omfatter kun anonyme trafikkoplysninger og benyttes av Xact for å forbedre nettsiden.

Informasjon om behandling av personopplysninger i Handelsbanken

Behandling av personopplysninger omfattes av loven om personopplysninger m. fl.. Formålet med lovgivningen er å beskytte privatpersoner mot at deres personlige integritet krenkes ved behandlong av personopplysningene. En viktig del av dette formålet er at personen opplysningene omfatter informeres ved bruk.

Her finner dere en oversiklig informasjon om behandling av personopplysninger i Handelsbanken og Handelsbankenkonsernet forøvrig.

Hvilke opplysninger refereres det til?

Opplysninger du gir til banken når du åpner en konto eller søker om en kreditt eller som banken registrerer i øvrige sammenheng med forberedelser for en kreditt eller konto. For eksempel kredittopplysning/rating, eller ved den fortsatte administrasjonen av kreditten eller kontoen. Tilsvarende gjelder ved avtale om andre typer tjenester i banken eller hos bankens datterselskap. Vi behandler i noen tilfeller også opplysninger om tilsynsverger for kunder, for eksempel formyndere eller ombud.

Med personopplysning menes ihht Personopplysningsloven all slags informasjon som direkte eller indirekte kan henstilles til en fysisk person som er i live. Til og med digitalt lagrede inspillinger av telefonsamtaler kan inneholde personopplysninger.

Av hvem behandles opplysningene?

Opplysningne behandles av Handelsbanken og, inenfor rammen for gjeldende regler om banksekretesse, av andre selskaper i Handelsbankkonsernet og andre foretak som banken samarbeider med. Eksempel på foretak som Handelsbanken samarbeider med utenfor konsernet er BBS, kortorganisasjoner (MasterCard og Visa), VPS osv.

For hvilke formål behandles opplysningene?

Forberedelser for og administrasjon av avtaler mm

Opplysningene behandles i forbindelse med forberedelser for avtaler, for administrasjon og fullbyrdelse av inngåtte avtaker samt for innføring av tiltak som en kunde har bedt om før eller etter at avtalen ble inngått. Dette inkluderer blant annet opplysninger om kontakter mellom kunden og Handelsbanken samt opplysninger om hvordan avtalen oppfylles. Opplysninger gis også til myndigheter ihht gjeldende lovgivning.

Arkivering skjer ihht gjeldende regnskapslovgivning. Digitalt lagrede innspillinger av telefonsamtaler forekommer først og fremst ved rådgivning ihht lov om finansiell rådgivning til konsumenter, samt i forbindelse med handel av finasielle instrumenter, i den hensikt at Handelsbanken og kunden skal kunne ha et grunnlag for å vise rådgivningens respektive verdipapirets innhold.

Internett

Handelsbanken og XACT benytter såkalte cookies på internett og det skjer også en automatisk lagring av besøkerens IP-adresse for måling av besøksfrekvens og for sikkerhetsmessige årsaker.
Analysegrunnlag
Personopplysningene utgjør videre grunnlag for blant annet markeds- og kundeanalyser, bedrifts- og metodeutvikling samt risikohåndtering og statistikk i konsernet. Med risikohåndtering ansees også behandling av opplysninger om kreditteier og kreditter for kvalitetsgjennomgang av kreditter for kapitaldekningsformål.
Markedsføring
Personopplysningene kan også, hvis du ikke har blokkert for reklame hos ditt bankkontor, benyttes til bruk ved markedsføringsformål av Handelsbanken og - innenfor rammen for gjeldende bestemmelser om banksekretess - av andre selskap i konsernet og av foretak som konsernet samarbeider med.
Mer informasjon
Hvis du ønsker informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av Handelsbanken kan du forsepørre dette gjennom å sende en skriftlig, signert søknad til ditt bankkontor. Forespørsel om endring av personopplysning kan gjøres hos bankkontoret eller hos bankens sentrale revisjonsavdeling, Tjuvholmen Allé - Oslo.
OBXEXDBULL +1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBEAR -1,29%
  • i Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 16:52, 2021-08-04
OBXEXDBEAR -1,29%
OBXEXACT +0,59%
OBXEXDBULL +1,29%
  • Informasjon Kilde: Handelsbanken
  • Oppdatert Oppdatert 16:52, 2021-08-04

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 16:52, 2021-08-04

Kildedata

Dataene for "BEST I DAG" og "DÅRLIGST I DAG" er forsinket med 3 minutter og kommer fra Handelsbanken. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.